ترمومتر

ترمومتر چیست ؟

دماسنج ها ابزاری هستند که برای اندازه گیری دما یا گرادیان دما با استفاده از اصول مختلف استفاده می شوند. آنها قادر به اندازه گیری دمای جامدات، مایعات یا گازها هستند. دماسنج از دو عنصر کلیدی تشکیل شده است: سنسور دما و محیطی که امکان تبدیل تغییرات فیزیکی را به قرائت عددی برای کاربر نهایی فراهم می کند.

ترمومتر چیست ؟

انواع ترمومتر ودماسنج

دماسنج ها ابزاری هستند که برای اندازه گیری دما یا گرادیان دما با استفاده از اصول مختلف استفاده می شوند. آنها قادر به اندازه گیری دمای جامدات، مایعات یا گازها هستند. دماسنج از دو عنصر کلیدی تشکیل شده است: سنسور دما و محیطی که امکان تبدیل تغییرات فیزیکی را به قرائت عددی برای کاربر نهایی فراهم می کند.